สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 งานปั้นเป็นงานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ แบ่งเป็น การปั้นนูนต่ำ การปั้นนูนสูง และการปั้นลอยตัว วัสดุที่ใช้ปั้นมีหลายชนิด อยู่ที่ลักษณะรูปแบบงานที่จะปั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ศ 1.1 ป.3/5 มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการสร้างสรรค์งานปั้นได้

2. สามารถสร้างสรรค์งานปั้นได้

3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของงานปั้น

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รังสรรค์งานศิลป์
ชั่วโมง รังสรรค์งานศิลป์
เรื่อง งานปั้น 21 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล