สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ คือส่วนประกอบของศิลปะที่เรามองเห็น ประกอบด้วย เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ พื้นผิว และพื้นที่ว่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะประกอบอยู่ในงานทัศนศิลป์ให้เกิดความสวยงาม สีสามารถช่วยให้งานทัศนศิลป์สมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งสามรถสื่อสารอารมณ์ของงานได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว

- วาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สีและพื้นผิว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกความสำคัญของสีในงานทัศนศิลป์ได้

2. สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีสื่อสารความหมายได้

3. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการนำสีไปใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์
ชั่วโมง ทัศนธาตุในงานศิลป์
เรื่อง สี 9 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล