สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 สัตว์น่ารัก
ชั่วโมง สัตว์น่ารัก
เรื่อง สัตว์น่ารัก (2) 22 ก.ย. 2564