สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. ชื่อของอาหาร และส่วนประกอบของอาหาร

๒. อาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทาน

๓. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร

๔. มารยาทในการรับประทานอาหาร

๕. เวลาในการรับประทานอาหาร

๖. ประโยชน์ของอาหาร

๗. การประกอบอาหารไข่เจียวหมูสับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)(๔.๑.๓)

มฐ ๖ ตบช ๖.๑ (๖.๑.๒)

มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)(๑๐.๑.๒)(๑๐.๑.๓)(๑๐.๑.๔)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่นและทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๒.ใช้กรรไกรตัดกระดาษให้ขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว

๓. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออก

๕. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

๖.สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรี คำบรรยายและข้อตกลงได้

๗. รับประทานอาหารด้วยตนเองได้

๘. เล่นร่วมกับเพื่อนได้

๙. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

๑๐. บอกส่วนประกอบของอาหารที่รับประทานได้

๑๑. จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะเดียวได้

๑๒. จำแนกอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานได้

๑๓. เรียงลำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย 3 ลำดับได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์
ชั่วโมง อาหารดีมีประโยชน์
เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ (3) 5 ก.ค. 2564