สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. สมาชิกในครอบครัว

๒. การปฏิบัติตนเป็น สมาชิกที่ดีในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๒)

         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๓)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)(๔.๑.๓)

มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

         ตบช ๙.๑ (๙.๒.๑)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่นอย่างปลอดภัยเมื่อ  มีผู้ชี้แนะได้

๒. กระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้

๓. ร้อยหลอดดูดน้ำได้

๔. สนใจทำงานศิลปะได้

๕. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีความสุขได้

๖. แสดงความเคารพด้วยการไหว้ได้

๗. ฟังและร่วมสนทนากับผู้อื่นได้

๘. อ่านข้อความขณะที่ครูชี้ได้

๙. จับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ครอบครัวมีสุข
ชั่วโมง หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข
เรื่อง ครอบครัวมีสุข (4) 30 มิ.ย. 2564