สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การดูแลสุขภาพอนามัย

๒. ชื่อและความสำคัญอวัยวะภายนอก ของร่างกาย

๓. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

๔. การดูแลรักษาและป้องกันอันตราย

๕. การรักษาความสะอาดร่างกาย

 - การแปรงฟัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๑ (๑.๑.๑)

        ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)

         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)(๔.๑.๓)

มฐ ๕ ตบช ๕.๒ (๕.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

         ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)

มฐ ๙ ตบช ๙.๒ (๙.๒.๒)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒) (๑๐.๑.๓)

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. ๑. มีสุขอนามัยดี  น้ำหนัก  ส่วนสูงตรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

  ๒. ทำท่าแปรงฟันที่ถูกวิธี

  ๓. บอกวิธีการป้องกันอันตราย       ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะได้

  ๔. เดินตามแนวที่กำหนดได้

  ๕. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยใช้  มือเดียว

  ๖. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นได้

  ๗. แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีตามสัญญาณได้

  ๘. แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

  ๙. เล่นร่วมกับเพื่อนได้

  ๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

  ๑๑. เขียนขีดเขี่ยอย่างมีทิศทางได้

  ๑๒. จับคู่ เปรียบเทียบความเหมือนของสิ่งต่าง ๆได้

  ๑๓. บอกชื่อและชี้อวัยวะภายนอกร่างกายได้

  ๑๔. บอกชื่อและความสำคัญของอวัยวะภายนอกได้

  ๑๕. คัดแยกภาพตัดต่อ ร่างกายของฉันได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
ชั่วโมง ตัวเรา
เรื่อง ตัวเรา (1) 14 มิ.ย. 2564