สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. ชนิดของข้าว เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว

๒. ลักษณะของข้าวเปลือก และข้าวสาร

๓. การทำนาและอาชีพของชาวนา

๔. สัตว์ที่ใช้ในการทำนา

๕. ประโยชน์ของข้าว

๖. อาหารที่ทำมาจากข้าว

๗. ประกอบอาหารที่ทำมาจากข้าว แซนด์วิชไส้กรอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช. ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช. ๒.๑ (๒.๑.๑)(๒.๑.๓)

มฐ ๓ ตบช. ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช. ๔.๑ (๔.๑.๑)(๔.๑.๓)

มฐ ๕ ตบช. ๕.๔ (๕.๔.๑)

มฐ ๖ ตบช. ๖.๒ (๖.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช. ๘.๑ (๘.๑.๑)

มฐ ๙ ตบช. ๙.๑ (๙.๑.๑)

มฐ ๑๐ ตบช. (๑๐.๑ (๑๐.๑.๑)(๑๐.๑.๒)(๑๐.๑.๔)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่นและทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๒. เดินตามแนวเส้นตรงที่กำหนดให้ได้

๓. วิ่งแล้วหยุดได้ทันที

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออก

๕. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

๖. แสดงท่าทาง /เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรีและคำคล้องจองได้

๗. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

๘. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๙. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตนได้

๑๐. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้

๑๑. บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

๑๒. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆได้

๑๓. เรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้าว
ชั่วโมง ข้าว
เรื่อง ข้าว (2) 16 ก.ค. 2564