คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ

Admin dltv | 28 มิ.ย. 2567
212

   วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นายก้องเกียรติ ส่องแสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ และนายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ ในโอกาสนำคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 55 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการและนำไปประยุกค์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
   การนี้ ผู้อำนวยการสถานีฯ นำชมขั้นตอนการบันทึกรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องเรียนต้นทาง โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝั่งประถมศึกษา จากนั้น นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในส่วนงานฝ่ายสื่อการสอน ,ฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ,ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศอัตโนมัติ ,ระบบการตัดต่อรายการ ,ห้องบันทึกรายการฉากจริง และฉากเสมือนจริง ,ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา DLTV และรับชมวีดีทัศน์แนะนำมูลนิธิฯ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม