มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 20 มี.ค. 2567
147

   วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน “การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม” ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 30 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษา
   การนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการจากห้องเรียนต้นทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ,ห้องควบคุมบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศ ,ห้องตัดต่อรายการ ,ห้องบันทึกรายการฉากจริง ,ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง และห้องนิทรรศการ DLTV