คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

PR dltv | 27 ก.พ. 2567
270

           วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีฯ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน “การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม” ภายใต้การบริหารงาน ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ คณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 15 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์อาชีพด้านสื่อสารมวลชนและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่อาชีพ จากนั้น ผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการจากห้องเรียนต้นทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 , ห้องควบคุมบันทึกรายการ , ห้องควบคุมการออกอากาศ , ห้องตัดต่อรายการ ห้องบันทึกรายการฉากจริง , ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง และ ห้องนิทรรศการ DLTV