คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ

Info-dltv | 27 ก.พ. 2567
277

   วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน “การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม” ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 22 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตสื่อการสอน และกระบวนการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับความรู้ในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพครูต่อไป
   จากนั้น ผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการ จากห้องเรียนต้นทางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ,ห้องควบคุมบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศ ,ห้องตัดต่อรายการ ,ห้องบันทึกรายการฉากจริง ,ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง และห้องนิทรรศการ DLTV