คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน ศึกษาดูงาน

Admin dltv | 12 ต.ค. 2566
2292

   วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ นางจุฬาลักษณ์ จิตอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน และคณะครู-นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน จังหวัดน่าน จำนวน 44 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง 
   จากนั้นนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านป่าหัดขอนป่าลาน เยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนำชมห้องปฏิบัติการในส่วนต่างๆของสถานีฯ