นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงาน

Info-dltv | 18 ก.ย. 2566
398

   วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.50 น. นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ นายณัฐพงษ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสนำคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 9 จำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต

   การนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ และหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร นำชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องนิทรรศการถาวร DLTV และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3