ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหัวหิน ศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ

Info-dltv | 11 ก.ย. 2566
369

   วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา09.00 น. นางยุวนิตย์  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ ผู้ผ่านการประเมิน และคณะครู โครงการสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหัวหิน จำนวน ๓๗ คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

   โดยมี นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร นำคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องควบคุมการออกอากาศ และห้องนิทรรศการ