สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PR dltv | 29 มิ.ย. 2566
1637

         วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีฯ นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน “ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ” ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนำคณะผู้บริหาร – อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันภาษา จำนวน 57 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จากนั้น นายก้องเกียรติ ส่องแสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ และนายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร นำคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการจากห้องเรียนต้นทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 , ห้องควบคุมบันทึกรายการ , ห้องควบคุมการออกอากาศห้องตัดต่อรายการ ห้องบันทึกรายการฉากจริง , ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง และ ห้องนิทรรศการ DLTV