สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล (กลุ่มสามพราน)

PR dltv | 23 มิ.ย. 2566
2674

          วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ แก่ ผศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ผู้ตรวจการและกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล และคณะสมาชิกสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล (กลุ่มสามพราน) จำนวน 40 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากนั้น นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากห้องบันทึกรายการต้นทาง และนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อรับทราบกระบวนการ ผลิตรายการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสมาคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น