มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม (นพม.) รุ่นที่ 15

Info-dltv | 16 มิ.ย. 2566
1886

   วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ พันเอก วิทวัส วัฒนกุล นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมข่าวทหาร และคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) รุ่นที่ 15 มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม จำนวน 11 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
   การนี้ นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากห้องบันทึกรายการต้นทาง และนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อรับทราบการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม