โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 03 เม.ย. 2566
5016

   วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน “การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม” ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ ว่าที่ร้อยตรี ประเชิญ รอดบ้านเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) ในโอกาสนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา และนำแนวทางการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
   จากนั้น นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอน จากห้องเรียนต้นทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ,ห้องควบคุมบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศ ,ห้องตัดต่อรายการ ,ห้องบันทึกรายการฉากจริง และฉากเสมือนจริง ,ห้องนิทรรศการ DLTV