โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

PR dltv | 30 มี.ค. 2566
3793

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานและขั้นตอนการผลิตรายการการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ แก่ นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป