สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

PR dltv | 23 มี.ค. 2566
3781

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากห้องเรียนต้นทาง โรงเรียนวังไกลกังวลฯ และนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ นางสาวฤชกร อำไพศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ในโอกาสนำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกับโรงเรียนในสังกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป