คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 13 มี.ค. 2566
4570

   วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน “การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม” ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการ จากห้องเรียนต้นทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ,ห้องควบคุมบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศ ,ห้องตัดต่อรายการ ห้องบันทึกรายการฉากจริง ,ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง และห้องนิทรรศการ DLTV แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว อาจารย์ประจำโครงการ และนิสิตในโครงการเพชรในตม ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 46 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อให้คณะนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรู้สึกซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม