โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 10 มี.ค. 2566
80

   วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน “ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ” ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และนำแนวทางการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
   จากนั้น นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการ จากห้องเรียนต้นทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ,ห้องควบคุมบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศ ,ห้องตัดต่อรายการ ,ห้องบันทึกรายการฉากจริง ,ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง และห้องนิทรรศการ DLTV