คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 09 มี.ค. 2566
4736

   วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน “การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม” ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 41 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัล อีกทั้งพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
   จากนั้น นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการจากห้องเรียนต้นทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ,ห้องควบคุมบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศ ,ห้องตัดต่อรายการ ห้องบันทึกรายการฉากจริง ,ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง และ ห้องนิทรรศการ DLTV