มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 02 มี.ค. 2566
4675

   วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีฯ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน “การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม” ภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ์อุตรดิตถ์ จำนวน 22 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัล อีกทั้งพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

   จากนั้น นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการ จากห้องเรียนต้นทาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ,ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศ ,ห้องบันทึกรายการฉากจริง ,ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง และห้องนิทรรศการ DLTV