นักวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

PR dltv | 30 ม.ค. 2566
5152

          วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางยุวนิตย์  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ แก่ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย และคณะนักวิจัย โครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 6 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากห้องเรียนต้นทาง โรงเรียนวังไกลกังวลฯ  ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องนิทรรศการ DLTV