วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Admin dltv | 20 ม.ค. 2566
7227

   วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม การดำเนินงานของสถานีฯ แก่ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ภิภพ วชังเงิน ,ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ ,ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ,ดร.วิรัตน์ มณีพฤกษ์ และนายธนวิทย์ ไชยปะ ในโอกาสนำคณะนักศึกษาในหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ เกิดแนวคิด และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียน การทำงานต่อไป