สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 10 ม.ค. 2566
6848

   วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ แก่ นายสิทธิพงษ์ สุพรม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และคณะบุคลากร โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ,โรงเรียนพี่เลี้ยง สังกัด สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร จำนวน 22 คน/รูป ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป