กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

Info-dltv | 09 ธ.ค. 2565
261

          กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2565 ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ พร้อมด้วย จิตอาสาภาครัฐ จิตอาสาภาคเอกชน และจิตอาสาภาคประชาชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. รอบเขตพระราชฐาน วังไกลกังวล ณ กองกับกับการ 2 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร ส่วนที่ 2) โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเชิญถุงพระราชทาน ให้กับผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนรอบเขตพระราชฐาน และ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้บริการประชาชน โรงครัวพระราชทาน การบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ บริการตัดผมฟรี การแสดงดนตรี การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การบริการทางการแพทย์ การฝึกสอนเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมนันทนาการ

          โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐานวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังไกลกังวล (ฝั่งประถม) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวังไกลกังวล , กองบัญชาการ มทบ.15 , นายอำเภอหัวหิน, หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี

          การนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่างๆ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดการครองสิริราชย์สมบัติ 70 ปี ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2565 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน”