โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ จังหวัดยะลา ศึกษาดูงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 25 พ.ย. 2565
306

   วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกรียงไกร แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนำชมกระบวนการผลิตรายการ การเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องควบคุมการออกอากาศ และห้องนิทรรศการ DLTV แก่ ดร.ดิษฐ์พงษ์ ปรัชญาภัทร ผู้รับใบอนุญาต จัดตั้งโรงเรียน ซึ่งนำคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนรังสีอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน ๑๒ คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานกับการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป