วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

PR&Info dltv | 07 พ.ย. 2565
1196

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ และนำชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องนิทรรศการ DLTV แก่ รศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะ จำนวน ๓๗ คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานกับการทำงานต่อไป