ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านตาลพร้า

Info-dltv | 07 ต.ค. 2565
2934

       วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ นางจิตติพร เพ็ญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลพร้า และคณะครู จำนวน 5 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนากระบวนการสอน และกระบวนการเรียนของนักเรียน โดยนำองค์ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆต่อไป

       ในการนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ บรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมนำชมห้องบันทึกรายการ ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องควบคุมออกอากาศ ห้องบันทึกรายการฉากจริงและฉากเสมือนจริง ห้องนิทรรศการถาวร DLTV และห้องปฏิบัติการต่างๆ