พระภิกษุสงฆ์ , ศึกษานิเทศ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา

PR&Info dltv | 20 ก.ย. 2565
66

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.   นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้การต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสถานีฯ แก่ ดร.สมนึก แซ่อึ้ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และ คณะพระภิกษุสงฆ์  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ , โรงเรียนวัดประชานิมิตรสภิตธรรมภาณ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 45 ท่าน  ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานที่สถานีฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  อันจะเป็นประโยชน์  และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป