วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

PR&Info dltv | 20 ก.ย. 2565
16918

               วันเสาร์ ที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ ๑  พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ  นายเสถียร  เจริญเหรียญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  ต่อจากนั้น  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                เวลา  ๑๘.๕๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ที่นั้น  นายพรหมพิริยะ  กิจนุสรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น  เสด็จเข้าพลับพลาพิธี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร  ทรงกราบ  ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ การปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่  เสร็จแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จออกจากพลับพลาพิธี  ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์  แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี  ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์  ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  จบแล้ว  ทรงลงพระปรมาภิไธย  และพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา สำหรับเชิญไปประดิษฐานอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่  ต่อจากนั้น  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  ทรงลาพระสงฆ์  จากนั้น  เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
               เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง  เสด็จเข้าอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ทอดพระเนตรกิจกรรมและห้องต่าง ๆ ของสถานี ฯ ที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย ประกอบด้วย  ห้องเรียนต้นทางห้องเรียนจำลองปลายทางเสมือนจริง  ห้องควบคุมการออกอากาศ   ห้องออกอากาศอัตโนมัติ  ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริง  และห้องบันทึกรายการฉากจริง   
               ด้วยพระปรีชาสามารถกับสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงสถานี ฯ และพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ ให้มีความทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)  โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  ดังนี้
     ๑. ปรับผังการออกอากาศ ๑๕ ช่องสัญญาณ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยออกอากาศระดับชั้นปฐมวัย ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิชาเอกจำนวนมาก ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในห้วงเวลาเรียน และรายการความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยในห้วงเวลานอกเวลาเรียน 
     ๒. เปลี่ยนระบบการออกอากาศ จากระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition : SD) เป็นระบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) เพื่อให้โรงเรียนปลายทางได้รับชมภาพการเรียนการสอนที่คมชัด และเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อการออกอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     ๓. ปรับปรุงอาคารสถานี ฯ และห้องเรียนต้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรายการออกอากาศให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนห้องเรียนต้นทางและนักเรียนในโรงเรียนปลายทางทั่วทั้งประเทศอย่างสูงสุด  อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านสื่อและงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๔. เปลี่ยนกระบวนการผลิต (Production) จากการถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทป ทำให้สามารถวางแผนการถ่ายทำล่วงหน้า และปรับปรุงรายการที่สอนให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ก่อนนำรายการขึ้นสู่เว็บไซต์ 
ให้คุณครูโรงเรียนปลายทางได้รับชมและเตรียมการสอนได้ล่วงหน้า ๓ วัน รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดแผนการสอน ใบงาน สื่อต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิ ฯ อีกด้วย 
     ๕. เพิ่มช่องทางการออกอากาศ ให้สามารถรับชมได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียม ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของมูลนิธิ ฯ www.dltv.ac.th แอปพลิเคชัน DLTV และช่องยูทูป DLTV ๑ Channel - DLTV ๑๒ Channel และ DLTV ๑๕ Channel เพื่อให้สามารถรับชมได้สะดวก และง่ายขึ้นทุกที่ทุกเวลา
                จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงประวัติความเป็นมา การดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิ ฯ ขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานและต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ  เสร็จแล้ว  เสด็จเข้าห้องประชุม ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  จบแล้ว  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองศาสตราจารย์นราพร  จันทร์โอชา  รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ของที่ระลึกตุ๊กตาสัญลักษณ์  DLTV  จากนั้นทรงลงพระปรมาภิไธย  และพระนามาภิไธย  ในสมุดที่ระลึก  สมควรแก่เวลา  จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร  
                 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น 
และครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิม จำนวน ๕๐ ล้านบาท และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ ให้เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบมา โดยเริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙ ดำเนินการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนการถ่ายทอดการศึกษาสายอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง
                ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานี ฯ ส่งผลให้นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน ๓๓,๘๗๒ แห่ง ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และช่วยการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ  มูลนิธิ ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิ ฯ และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ทำให้โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง สามารถจัดการศึกษาให้นักเรียนและบุตรหลานในช่วงปิดเรียนได้เป็นอย่างดี  นักเรียน ผู้ปกครอง และพสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

วีดิโอข่าวพระราชสำนัก : https://dltv.ac.th/vod/upload/data/videos/opendltv/FR_OPEN_DLTV.mp4/master.m3u8