๖ เมษายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน

PR&Info dltv | 06 เม.ย. 2565
413

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  พร้อมด้วยนายเกรียงไกร  แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ , หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่สถานีฯ  ร่วมพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน  เนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายพลกฤต  พวงวลัยสิน  นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานพิธีฯ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งพิธีได้จัดขึ้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด  ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สืบทอดต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของไทย จวบจนปัจจุบัน แห่งความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุกของปวงชนชาวไทย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน ถือเป็นรัฐพิธีที่สำคัญของชาติไทยที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๑ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน