พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

PR dltv | 17 มิ.ย. 2564
15534

พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาล ช่วยบรรเทาภาระการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในห้วงสถานการณ์การ COVID-19
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) จัดพิมพ์ใบความรู้และใบงานที่ตรงกับการสอนออกอากาศ  เพื่อแจกจ่ายให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูจำนวนน้อย สอนไม่ครบชั้น หรือ สอนไม่ตรงสาขา เพื่อช่วยลดภาระงานครู บรรเทาอุปสรรคการเรียนรู้ของนักเรียน และบรรเทาความกังวลของผู้ปกครองด้านการเรียนของบุตรหลานในภาคการศึกษานี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทดลองดำเนินการจัดพิมพ์และส่งมอบสมุดใบงานและใบความรู้ 6 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาการคำนวณ ระดับ ป.1 - ป.6 ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง สำหรับแจกจ่ายให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน ในสังกัด สพฐ. และ ตชด จำนวน 6,382โรงเรียน ทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 191,510 คน ทั้งนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประมวลผลตอบรับในภาคการศึกษานี้เพื่อนำมาพิจารณาพัฒนาความช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิดต่อไป
หมายเหตุ : เมื่อจัดเรียงสมุดใบงานทั้ง 6 กลุ่มสาระวิชาของนักเรียนแต่ละคน ยังเห็นตุ๊กตามาสคอต DLTV ที่สันปกในอิริยาบทต่างกันไปแต่ละช่วงชั้น (ป.1-ป.6) … รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ครูและนักเรียนยิ้มได้