วีดิโอ เสียง ภาพ การเรียนการสอน คู่มือครู และเอกสารประกอบการเรียนการสอน ช่อง DLTV 1-12

PR&Info dltv | 07 มิ.ย. 2564
14837

วีดิโอ เสียง ภาพ การเรียนการสอน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน

และเอกสารประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัย (อ.1-3) ประถมศึกษา (ป.1-6) และมัธยมศึกษา (ม.1-3)

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษา โดยไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

ห้าม มิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อผู้อื่นหรือสาธารณชน  เพื่อหากำไรหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า หรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มูลนิธิ ฯ