มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

PR&Info dltv | 30 ต.ค. 2563
12487

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จัดทำแนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนรู้ของครู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

https://saranukromthai.or.th/EncyclopediaTeacherGuide/teacherguide.php