การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.3 , ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

PR&Info dltv | 06 ส.ค. 2563
16529

ประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.3 , ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับความอนุเคราะห์รายการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดครบตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (พุทธศักราช 2560)

สื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู้ ดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th

ในรูปแบบไฟล์ PDF ยกเว้นคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครู

ออกอากาศซ้ำ เฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีความยากของเนื้อหา