ในหลวงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยสำหรับเก็บตัวอย่างโรคโควิด-๑๙ รวม ๑๓ คัน

PR dltv | 08 ก.ค. 2563
12707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กเพื่อรับชม

ในหลวงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยสำหรับเก็บตัวอย่างโรคโควิด-๑๙ รวม ๑๓ คัน

           วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน ๑๓ คัน เพื่อกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ ๑ – ๑๒ ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ เชิงรุก ในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

           ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ความว่า รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยที่มอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนในครั้งนี้ มีคนถวายต้นแบบมา ก็ได้รับการปรับปรุง ทดสอบ และทราบว่ามีความเหมาะสม และเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการช่วยปฏิบัติหน้าที่ของเรา จึงได้จัดรถเพิ่มเติมให้ รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหา เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เป็นส่วนประกอบ แต่หลักๆ ก็มาจากคน อะไรที่สำคัญในคนก็คือทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจปัญหา มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้มาสนับสนุนก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกจุด ใช้ให้เป็นเป็นประโยชน์ก็จะเสริมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ยิ่งขึ้น ตอนนี้ประเทศไทยเราได้รับการชมเชยในทางที่ดีจากประชาคมโลก เพราะเรามีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ คิดว่าการมีสุขภาพที่ดีหรือการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ และอุปสรรคต่าง ๆ ถ้าคนมีทัศนคติที่ดี มีความตั้งใจ ก็น่าจะเป็นชัยของส่วนรวม ดังคำกล่าวที่ว่าประชาชนมีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาและอุปสรรคมีอยู่เสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคง มีความเสียสละ มีความสุข มีทัศนคติที่ดี ก็จะสร้างความสุขให้แก่ประเทศได้ ขอเป็นกำลังใจและขอชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานมา และไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวแต่รวมถึงประชาชนที่ให้ความร่วมมือ มีทัศนคติที่ดี เป็นนิสัยของคนไทยที่มีน้ำใจ มีความนุ่มนวล มีคุณธรรม เมื่อเจออะไรหนัก ๆ ก็เบาสำหรับรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้จัดทำขึ้น อุปกรณ์ภายในรถมีประสิทธิภาพในการตรวจโรค และมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้อ ระดับ ๑,๐๐๐ ประกอบด้วยระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็น ระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ ระบบและอุปกรณ์ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลา รวมทั้งส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้  มีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวรถหลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบโอโซน และติดตั้งระบบไมโครโฟน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ได้ทดลองให้บริการไปแล้วครอบคลุมประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๑๒,๐๙๔ ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ซึ่งทำให้เกิดผลสำเร็จในการค้นหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างมีความปลอดภัยได้อย่างดียิ่ง

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/