ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา ) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
1
  ประวัติและความสำคัญของ ศาสนาและศาสนาในประเทศไทย วันที่ 1 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา วันที่ 5 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  ประวัติและการปฏิบัติตนของสาวกศาสนสถานและการบำรุงศาสนสถาน วันที่ 8 พ.ย.61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
1
  ศาสนพิธี พิธีกรรมและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม วันที่ 12 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันที่ 15 พ.ย.61
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 3 พาจิตแจ่มใส
1
  สติสัมปะชัญญะ สมาธิและปัญญา วันที่ 19 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  การสวดมนต์ แผ่เมตตา วันที่ 22 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  การยืน เดินด้วยสติ วันที่ 26 พ.ย.61 (มีใบงาน)
4
  การนั่งสมาธิ การนอนด้วยสติ วันที่ 29 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  การฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ วันที่ 3 ธ.ค.61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
1
  สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา วันที่ 6 ธ.ค.61
2
  ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะ ทิศ วันที่ 13 ธ.ค.61
3
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง 1 วันที่ 17 ธ.ค.61
4
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง 2 วันที่ 20 ธ.ค. 61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
1
  กายภาพรอบตัว 1 วันที่ 24 ธ.ค.61
2
  กายภาพรอบตัว 2 วันที่ 27 ธ.ค.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  ฤดูกาลผันผ่าน วันที่ 3 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง 1 วันที่ 7 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง 2 วันที่ 10 ม.ค.62 (มีใบงานและสือวิดีโอ)
6
  ราหูผู้พิชิต 1 วันที่ 14 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
7
  ราหูผู้พิชิต 2 วันที่ 17 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
1
  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม วันที่ 21 ม.ค.62 (มีใบงาน)
2
  สภาพแวดล้อมชุมชนอดีตถึงปัจจุบัน วันที่ 24 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง วันที่ 28 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  มลพิษรอบตัวเรา 1 วันที่ 31 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  มลพิษรอบตัวเรา 2 วันที่ 4 ก.พ.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
1
  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 1 วันที่ 7 ก.พ.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 2 วันที่ 11 ก.พ.62 (มีใบงาน)
3
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า 1 วันที่ 14 ก.พ.62 (มีใบงาน)
4
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า 2 วันที่ 18 ก.พ.62 (มีใบงาน)
5
  มนุษย์กับการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 ก.พ.62 (มีใบงาน)
6
  เรียนรู้สู่โครงงาน 1 วันที่ 25 ก.พ.62 (มีใบงานและใบความรู้)
7
  เรียนรู้สู่โครงงาน 2 วันที่ 28 ก.พ.62 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ