ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา ) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
1
  ประวัติและความสำคัญของ ศาสนาและศาสนาในประเทศไทย วันที่ 4 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา วันที่ 7 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  ประวัติและการปฏิบัติตนของสาวกศาสนสถานและการบำรุงศาสนสถาน วันที่ 11 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
1
  ศาสนพิธี พิธีกรรมและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม วันที่ 14 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันที่ 18 พ.ย. 62
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 3 พาจิตแจ่มใส
1
  สติสัมปะชัญญะ สมาธิและปัญญา วันที่ 21 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  การสวดมนต์ แผ่เมตตา วันที่ 25 พ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  การยืน เดินด้วยสติ วันที่ 28 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  การนั่งสมาธิ การนอนด้วยสติ วันที่ 2 ธ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  การฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ วันที่ 9 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
1
  สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา วันที่ 12 ธ.ค. 62
2
  ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะ ทิศ วันที่ 16 ธ.ค. 62
3
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง 1 วันที่ 19 ธ.ค. 62
4
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง 2 วันที่ 23 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
1
  กายภาพรอบตัว 1 วันที่ 26 ธ.ค. 62
2
  กายภาพรอบตัว 2 วันที่ 30 ธ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  ฤดูกาลผันผ่าน วันที่ 2 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง 1 วันที่ 6 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง 2 วันที่ 9 ม.ค. 63 (มีใบงานและสือวิดีโอ)
6
  ราหูผู้พิชิต 1 วันที่ 13 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
7
  ราหูผู้พิชิต 2 วันที่ 20 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
1
  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม วันที่ 23 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  สภาพแวดล้อมชุมชนอดีตถึงปัจจุบัน วันที่ 27 ม.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง วันที่ 30 ม.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  มลพิษรอบตัวเรา 1 วันที่ 3 ก.พ. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  มลพิษรอบตัวเรา 2 วันที่ 6 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
1
  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 2 วันที่ 17 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
3
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า 1 วันที่ 20 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
4
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า 2 วันที่ 24 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
5
  มนุษย์กับการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
6
  เรียนรู้สู่โครงงาน 1 วันที่ 2 มี.ค. 63 (มีใบงานและใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ