ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูพธู นิลยากรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยากรณ์

ครูพธู นิลยากรณ์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส14102 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
1
  อาณาจักรสุโขทัย 1 (7 พ.ย. 2561)
2
  อาณาจักรสุโขทัย 2 (14 พ.ย. 2561)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
1
  กำเนิดอาเซียน 1 (21 พ.ย. 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
2
  กำเนิดอาเซียน 2 (28 พ.ย. 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  อารยธรรมจีนและอินเดียในกลุ่มอาเซียน 1 (12 ธ.ค. 2561 )
4
  อารยธรรมจีนและอินเดียในกลุ่มอาเซียน 2 (19 ธ.ค. 2561)(มีใบงาน ใบความรู้)
5
  ประชาคมอาเซียน 1 (26 ธ.ค. 2561) (มีใบงาน)
6
  ประชาคมอาเซียน 2 (2 ม.ค. 2562) (มีใบงาน)
7
  ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน 1 (9 ม.ค. 2562)(มีใบงาน)
8
  ความเหมือนและความต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน 2 (23 ม.ค. 2562) (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มอาเซียน
1
  สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 1 (30 ม.ค. 2562)
2
  สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 2 (6 ก.พ. 2562)(มีใบงาน)
3
  ลักษณะทางกายภาพของประเทศในกลุ่มอาเซียน (13 ก.พ. 2562)(มีใบงาน)
4
  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ (20 ก.พ. 2562)
5
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อประเทศ (27 ก.พ. 2562)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ