ประเภทของฟัน วันที่ 7 ธ.ค.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ฟันของคนมี 2 ประเภท คือ ฟันน้ำนม และฟันแท้ ซึ่งทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร ช่วยในการออกเสียงพูดให้ชัดเจน และรักษารูปหน้าให้สวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/4  แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประเภทและหน้าที่ของฟัน

2. จำแนกประเภทของฟัน

3. เห็นความสำคัญของฟันที่มีต่อร่างกาย     

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ใบงาน

4. แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ประเภทของฟัน
เรื่อง ประเภทของฟัน วันที่ 7 ธ.ค.61
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์