ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 65
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
เรื่อง 1.1 มุ่งมั่นและศรัทธา
1
  ความสำคัญของศาสนาและศาสนาของประเทศไทย วันที่ 1 พ.ย. 2561 (มีแบบทดสอบก่อนเรียน)
2
  ประวัติความเป็นมาของศาสนาในไทย 1 วันที่ 2 พ.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  ประวัติความเป็นมาของศาสนาในไทย 2 วันที่ 5 พ.ย. 2561
4
  ประวัติความเป็นมาของศาสนาในไทย 3 วันที่ 7 พ.ย. 2561
5
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา 1 วันที่ 8 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
6
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา 2 วันที่ 9 พ.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
7
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา 3 วันที่ 12 พ.ย. 2561
8
  ศาสนสถาน วันที่ 14 พ.ย. 2561
9
  พุทธสาวก 1 วันที่ 15 พ.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
10
  พุทธสาวก 2 วันที่ 16 พ.ย. 2561
เรื่อง 1.2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
1
  ศาสนพิธี 1 วันที่ 19 พ.ย. 2561
2
  ศาสนพิธี 2 วันที่ 21 พ.ย. 2561
3
  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี วันที่ 22 พ.ย. 2561
4
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย (1) วันที่ 23 พ.ย. 2561
5
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย (2) วันที่ 26 พ.ย. 2561
6
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย (3) วันที่ 28 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
7
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (1) วันที่ 29 พ.ย. 2561
8
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (2) วันที่ 30 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
9
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (3) วันที่ 3 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
10
  การสวดมนต์และแผ่เมตตา(1) วันที่ 6 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
11
  การสวดมนต์และแผ่เมตตา(2) วันที่ 7 ธ.ค. 2561
12
  สติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญา (1) วันที่ 12 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
13
  สติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญา (2) วันที่ 13 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
14
  การยืน เดิน นั่ง และนอนอย่างมีสติ วันที่ 14 ธ.ค. 2561 (ใบงาน)
15
  การยืน เดิน นั่ง และนอนอย่างมีสติ วันที่ 17 ธ.ค. 2561 (ใบงาน)
16
  สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน (1) วันที่ 19 ธ.ค. 2561
17
  สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน (2) วันที่ 20 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
18
  มารยาทของศาสนิกชน(1) วันที่ 21 ธ.ค. 2561
19
  มารยาทของศาสนิกชน(2) วันที่ 24 ธ.ค. 2561
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
เรื่อง 2.1 มหัศจรรย์กายภาพ
1
  มหัศจรรย์กายภาพ (1) วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
2
  มหัศจรรย์กายภาพ (2) วันที่ 27 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
3
  มหัศจรรย์กายภาพ (3) วันที่ 28 ธ.ค. 2561
เรื่อง 2.2 การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
1
  การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ(1) วันที่ 2 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ(2) วันที่ 3 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
1
  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วันที่ 4 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 หน่วยมองดูธรรมชาติ
1
  กายภาพและสังคมภาคเหนือ วันที่ 7 ม.ค. 2562
2
  กายภาพและสังคมภาคกลาง วันที่ 9 ม.ค. 2562
3
  กายภาพและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 10 ม.ค. 2562
4
  กายภาพและสังคมภาคตะวันออก วันที่ 11 ม.ค. 2562
5
  กายภาพและสังคมภาคตะวันตก วันที่ 14 ม.ค. 2562
6
  กายภาพและสังคมภาคใต้ วันที่ 17 ม.ค. 2562
เรื่อง 2.5 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์
1
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ (1) วันที่ 18 ม.ค. 62
2
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ (2) วันที่ 21 ม.ค. 62
เรื่อง 2.6 การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
1
  การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น (1) วันที่ 23 ม.ค. 62
2
  การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น (2) วันที่ 24 ม.ค. 62
เรื่อง 2.7 ธรรมชาติกับสังคมไทย
1
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (1) วันที่ 25 ม.ค. 62
2
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (2) วันที่ 28 ม.ค. 62
3
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (3) วันที่ 30 ม.ค. 62
4
  ธรรมชาติกับสังคมไทย 4 วันที่ 31 ม.ค. 62 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.8 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
1
  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง (1) วันที่ 1ก.พ. 62
2
  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง (2) วันที่ 4 ก.พ. 62 (มีใบความรู้)
เรื่อง 2.9 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (1) วันที่ 6 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
2
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (2) วันที่ 7 ก.พ. 62
3
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (3) วันที่ 8 ก.พ. 62
เรื่อง 2.10 การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน
1
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน(1) วันที่ 11 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
2
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน(2) วันที่ 13 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.11 หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
1
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ1 วันที่ 14 ก.พ. 62
2
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 วันที่ 15 ก.พ. 62
3
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ(3) วันที่ 18 ก.พ. 62
4
  ผลของการรักษาและลำลายสิ่งแวดล้อม 1 วันที่ 20 ก.พ. 62
5
  ผลของการรักษาและลำลายสิ่งแวดล้อม 2 วันที่ 21 ก.พ. 62
6
  ผลของการรักษาและลำลายสิ่งแวดล้อม 3 วันที่ 22 ก.พ. 62
7
  การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม1 วันที่ 25 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
8
  การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม2 วันที่ 27 ก.พ. 62
เรื่อง 2.12 ทบทวน-ประเมินผล
1
  ทบทวน-ประเมินผล วันที่ 28 ก.พ. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ