ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 65
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ

ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 แบบรูปของจำนวน
1
  แบบรูปของจำนวน วันที่ 1 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
2
  แบบรูปของจำนวน วันที่ 2 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 แบบรูปของจำนวนที่ซับซ้อน
1
  แบบรูปของจำนวนที่ซับซ้อน วันที่ 5 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ แบบรูป
1
  การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ แบบรูป วันที่ 7 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 การคูณและการหารเศษส่วน
1
  การคูณและการหารเศษส่วน วันที่ 8 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
1
  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ วันที่ 9 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 เศษส่วนกับร้อยละ
1
  เศษส่วนกับร้อยละ วันที่ 12 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
1
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 100 ลงตัวในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ วันที่ 14 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 ทศนิยมกับร้อยละ
1
  ทศนิยมกับร้อยละ วันที่ 15 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.9 ร้อยละของจำนวนนับ
1
  ร้อยละของจำนวนนับ วันที่ 16 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.10 โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ (กำหนดร้อยละ)
1
  โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ (กำหนดร้อยละ) วันที่ 19 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 โจทย์ปัญหาร้อยละ (กำหนดร้อยละ)
1
  โจทย์ปัญหาร้อยละ (กำหนดร้อยละ) วันที่ 21 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.12 โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ (หาร้อยละ)
1
  โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ (หาร้อยละ) วันที่ 22 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.13 การลดราคา และ โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับ การลดราคา
1
  การลดราคา และ โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับ การลดราคา วันที่ 23 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.14 กำไร ขาดทุน
1
  กำไร ขาดทุน วันที่ 26 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.15 โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไร ขาดทุนและราคาขาย
1
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไร ขาดทุนและราคาขาย วันที่ 28 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
2
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไร ขาดทุนและราคาขาย วันที่ 29 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
3
  การลดราคาเมื่อกำหนดส่วนลดเป็นร้อยละ วันที่ 30 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.16 โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคาและการหาราคาขาย
1
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการลดราคาและการหาราคาขาย วันที่ 3 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.17 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เกี่ยวกับการซื้อขาย
1
  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เกี่ยวกับการซื้อขาย วันที่ 6 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.18 มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง
1
  มุมฉาก มุมแหลม มุมป้าน มุมตรง วันที่ 7 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.19 มุมกลับ
1
  มุมกลับ วันที่ 12 ธ.ค. 2561
เรื่อง 1.20 การวัดขนาดของมุม(มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน)
1
  การวัดขนาดของมุม(มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน) วันที่ 13 ธ.ค. 2561
เรื่อง 1.21 การวัดขนาดของมุมกลับ
1
  การวัดขนาดของมุมกลับ วันที่ 14 ธ.ค. 2561
เรื่อง 1.22 การสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
1
  การสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ วันที่ 17 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.23 ทบทวนเส้นขนาน และสัญลักษณ์แทนการขนาน
1
  ทบทวนเส้นขนาน และสัญลักษณ์แทนการขนาน วันที่ 19 ธ.ค. 2561
เรื่อง 1.24 การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้ โดยใช้ไม้ฉาก
1
  การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้ โดยใช้ไม้ฉาก วันที่ 20 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
2
  การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้ โดยใช้ไม้ฉาก วันที่ 21 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.25 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก วันที่ 24 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.26 ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
1
  ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม วันที่ 26 ธ.ค. 2561
เรื่อง 1.27 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก วันที่ 27 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.28 การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
1
  การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม วันที่ 28 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.29 โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
1
  โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม วันที่ 2 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.30 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยการนับตาราง
1
  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยการนับตาราง วันที่ 3 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.31 ทบทวนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร
1
  ทบทวนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร วันที่ 4 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.32 การแก้โจทย์ปัญหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  การแก้โจทย์ปัญหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก วันที่ 7 ม.ค. 2562
เรื่อง 1.33 ชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่จำแนกตามลักษณะของด้าน
1
  ชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่จำแนกตามลักษณะของด้าน วันที่ 9 ม.ค. 2562
เรื่อง 1.34 ชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่จำแนกตามลักษณะของมุม
1
  ชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่จำแนกตามลักษณะของมุม วันที่ 10 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.35 ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
1
  ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม วันที่ 11 ม.ค. 2562 (ใบงาน)
เรื่อง 1.36 ความสูงของรูปสามเหลี่ยม
1
  ความสูงของรูปสามเหลี่ยม วันที่ 14 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.37 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
1
  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม วันที่ 17 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.38 การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 3 ด้าน
1
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 3 ด้าน วันที่ 18 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.39 การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 2 ด้าน และขนาดของมุม 1 มุม
1
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 2 ด้าน และขนาดของมุม 1 มุม วันที่ 21 ม.ค. 62
เรื่อง 1.40 การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 1 ด้าน และขนาดของมุม 2 มุม
1
  การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 1 ด้าน และขนาดของมุม 2 มุม วันที่ 23 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.41 ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
1
  ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม วันที่ 24 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.42 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
1
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม วันที่ 25 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.43 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร
1
  การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร วันที่ 28 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.44 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
1
  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม วันที่ 30 ม.ค. 62
เรื่อง 1.45 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของ รูปสามเหลี่ยม
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของ รูปสามเหลี่ยม วันที่ 31 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของ รูปสามเหลี่ยม วันที่ 1 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.46 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
1
  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม วันที่ 4 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.47 ส่วนประกอบของรูปวงกลม
1
  ส่วนประกอบของรูปวงกลม วันที่ 6 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.48 การสร้างรูปวงกลมเมื่อกำหนดความยาวของรัศมี
1
  การสร้างรูปวงกลมเมื่อกำหนดความยาวของรัศมี วันที่ 7 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.49 การสร้างรูปวงกลมเมื่อกำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง
1
  การสร้างรูปวงกลมเมื่อกำหนดความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง วันที่ 8 ก.พ. 62
เรื่อง 1.50 การประดิษฐ์ลวดลายจากรูปวงกลม
1
  การประดิษฐ์ลวดลายจากรูปวงกลม วันที่ 11 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.51 ลักษณะและส่วนต่างๆ ของทรงกระบอก กรวย ทรงกลม
1
  ลักษณะและส่วนต่างๆ ของทรงกระบอก กรวย ทรงกลม วันที่ 13 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.52 ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ปริซึมห้าเหลี่ยม ปริซึมหกเหลี่ยม
1
  ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ปริซึมห้าเหลี่ยม ปริซึมหกเหลี่ยม วันที่ 14 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.53 พีระมิด
1
  พีระมิด วันที่ 15 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.54 ปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย
1
  ปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย วันที่ 18 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.55 การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร
1
  การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร วันที่ 20 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.56 การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก วันที่ 21 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.57 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก วันที่ 22 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.58 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก วันที่ 25 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.59 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร
1
  ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร วันที่ 27 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.60 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร
1
  ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร วันที่ 28 ก.พ 62 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 224 0 คณิตศาสตร์
  1. Post By anne.jpd@gmail.com | 22.08.18 | 734 3 คณิตศาสตร์
  2. Post By paew.kruchan@gmail.com | 31.10.18 | 405 1 คณิตศาสตร์
  3. Post By paew.kruchan@gmail.com | 27.10.18 | 360 2 คณิตศาสตร์
  4. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 224 0 คณิตศาสตร์