วิธีการขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ วันที่ 8 ก.พ.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ ควรรีบขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้น เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง

พ 5.1 ป.3/2 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคล และแหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ

2. แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ

3. เห็นความสำคัญของการแสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้าย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ใบงาน

4.แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง วิธีการขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ
เรื่อง วิธีการขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ วันที่ 8 ก.พ.62
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์