อันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน วันที่ 1 ก.พ.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน เป็นภัยที่เกิดจากความประมาทของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากสภาพแวดล้อม ในโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้การปฏิบัติตนที่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง

พ 4.1 ป.3/1 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน

2.ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน

3.เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ใบงาน

4.แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง อันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
เรื่อง อันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน วันที่ 1 ก.พ.62
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์