ธงโภชนาการ วันที่ 23 พ.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ธงโภชนาการ จะบอกชนิดและปริมาณของอาหารที่คนไทยควรกินในแต่ละวัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเพศ วัย และกิจกรรมที่ทำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/3 เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชนิดและปริมาณของอาหารตามธงโภชนาการ

2. วาดภาพสัดส่วนปริมาณอาหารตามธงโภชนาการ

3. เห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารตามธงโภชนาการ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ใบงาน

4. แบบประเมินผลงาน 

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ธงโภชนาการ
เรื่อง ธงโภชนาการ วันที่ 23 พ.ย.61
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์