ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูโชติกา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูโชติกา สมพงษ์

ครูโชติกา สมพงษ์
นาฏศิลป์

แผนการสอน นาฎศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ 1. นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
เรื่อง 1.1 องค์ประกอบของบทละคร
1
  องค์ประกอบของบทละคร (1) วันที่ 7 พ.ย.62 (มีสื่อวีดิโอ)
2
  องค์ประกอบของบทละคร (2)
เรื่อง 1.2 ประเภทละครไทย
1
  ประเภทละครไทย (1)
2
  ประเภทละครไทย (2)
เรื่อง 1.3 ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
1
  ความสำคัญและบทบาทของนาฏศิลป์และการละครกับชีวิตมนุษย์
เรื่อง 1.4 บทบาท แนวทางการ สืบสานและอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละคร
1
  บทบาท แนวทางการ สืบสานและอนุรักษ์นาฏศิลป์และการละคร
หน่วยการเรียนรู้ 2. ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง 2.1 การประดิษฐ์ท่ารำจากภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
1
  การประดิษฐ์ท่ารำจากภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
เรื่อง 2.2 ภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงรำวงมาตรฐานหลักการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดง
1
  ภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงรำวงมาตรฐานหลักการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดง
หน่วยการเรียนรู้ 3. ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง 3.1 องค์ประกอบและการแสดงนาฏศิลป์ไทย
1
  องค์ประกอบและการแสดงนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง 3.2 หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย
1
  หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ 4. การสร้างสรรค์งานแสดง
หน่วยการเรียนรู้ 5. สรรค์สร้างการแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง 5.1 วางแผนการแสดงนาฏศิลป์และรูปแบบการแปรแถว
1
  วางแผนการแสดงนาฏศิลป์และรูปแบบการแปรแถว
เรื่อง 5.2 ฝึกซ้อมการแสดงเพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1
  ฝึกซ้อมการแสดงเพลง ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
เรื่อง 5.3 ประดิษฐ์ออกแบบเครื่องแต่งกาย
1
  ประดิษฐ์ออกแบบเครื่องแต่งกาย
เรื่อง 5.4 การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์
1
  การนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ