ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร

ครูนิทัศน์ จันทนากร
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ศิลปะ รหัสวิชา ศ15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (นาฏดุริยางค์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ