ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี) รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 ทดสอบก่อนเรียน แนะนำบทเรียน
1
  ทดสอบก่อนเรียน แนะนำบทเรียน 1 พ.ย. 2561
เรื่อง 1.2 ท่องไปในโลกกว้าง
1
  ความหมายและประเภทของข้อมูล 8 พ.ย. 2561
2
  การรวบรวมข้อมูล 15 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
3
  แหล่งข้อมูล 22 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  ประโยชน์ของข้อมูล 29 พ.ย. 2561
5
  การรักษาแหล่งของข้อมูล 6 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
6
  อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 13 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
7
  คอมพิวเตอร์และการทำงาน 20 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 สู่เส้นทางเศรษฐี
1
  งานช่างและประโยชน์ 27 ธ.ค. 2561
2
  เครื่องมือช่างที่ควรรู้จัก 3 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 10 ม.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  การจัดเก็บเครื่องมือช่าง 17 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
5
  ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ 24 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
6
  ประดิษฐ์ของเล่น 31 ม.ค. 2562
7
  ประดิษฐ์ของใช้ 7 ก.พ. 2562
8
  ประดิษฐ์ของตกแต่ง 14 ก.พ. 2562
9
  สนุกกับงานกระดาษ 21 ก.พ. 2562
10
  ทบทวน ทดสอบหลังเรียน 28 ก.พ. 2562

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ