ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ศิลปะ,กอท.)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ
1
  เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 21 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 ธรรมชาติแสนสวย
1
  ธรรมชาติแสนสวย 28 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 ดอกไม้แสนสวย
1
  ดอกไม้แสนสวย 4 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 วาดเส้นเป็นตัวเอง
1
  วาดเส้นเป็นตัวเอง 11 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.5 สัตว์ที่ฉันชอบ
1
  สัตว์ที่ฉันชอบ 18 มิ.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 2.1 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
1
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว (1) 25 มิ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.2 เสียงดนตรี
1
  เสียงดนตรี 2 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 ภาษาท่าในนาฏศิลป์
1
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์ (1) 9 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.4 ดนตรีพื้นบ้าน
1
  ดนตรีพื้นบ้าน 23 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.5 นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์
1
  นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์ (2) 30 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 3.1 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลืองานบ้าน
1
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลืองานบ้าน (มีใบงาน) 6 ส.ค. 62
เรื่อง 3.2 แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกายเสื้อผ้า)
1
  แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกายเสื้อผ้า) (มีใบงาน) 13 ส.ค. 62
เรื่อง 3.3 การดูแลรักษา (การจัดเก็บเสื้อผ้า)
1
  การดูแลรักษา (การจัดเก็บเสื้อผ้า) (มีใบงาน) 20 ส.ค. 62
เรื่อง 3.4 การดูแลรักษา (การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน)
1
  การดูแลรักษา (การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน) 27 ส.ค. 62
เรื่อง 3.5 งานเกษตรน่ารู้ (อุปกรณ์ในการทำงานเกษตร)
1
  งานเกษตรน่ารู้ (อุปกรณ์ในการทำงานเกษตร) 3 ก.ย. 62
เรื่อง 3.6 งานเกษตรน่ารู้ (จำแนกประเภทของพืช)
1
  งานเกษตรน่ารู้ (จำแนกประเภทของพืช) 10 ก.ย. 62
เรื่อง 3.7 เกษตรกรน้อย (ผักสวนครัวรั้วกินได้)
1
  เกษตรกรน้อย (ผักสวนครัวรั้วกินได้) (มีใบงาน) 17 ก.ย. 62
เรื่อง 3.8 เกษตรกรน้อย (การดูแลรักษาพืช)
1
  เกษตรกรน้อย (การดูแลรักษาพืช) 24 ก.ย. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ